เราเป็นมืออาชีพในการฝึกอบรมผู้ใช้งานเครน (ปั้นจั่น)

 

ในการอบรมปั้นจั่น(เครน) นั้นเราจะอบรมแบบ In-house Training โดยจะไปจัดการอบรมในหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน โดยที่ระยะเวลาการอบรมก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยผู้ที่มาอบรมจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากวิยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งยังสอนสนุกเข้าใจง่ายไม่ง่วงนอนอีกด้วย

 

หลักสูตรการอบรมเครน (ปั้นจั่น) 

ตามกฎหมายของเรา

1. ผู้บังคับปั้นจั่น

2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ

4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น


สำหรับอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมปั้นจั่นขาสูง หรืออบรมปั้นจั่นชนิดอื่นๆ  

ระยะเวลาอบรมขั้นต่ำ 15 ชม. ใช้เวลา 2 วัน

 

สำหรับอบรมรถปั้นจั่น อบรมปั้นจั่นหอสูง อบรมเรือปั้นจั่น อบรมรถบรรทุกติดปั้นจั่น 

ระยะเวลาอบรมขั้นต่ำ 21 ชม. ใช้เวลา 3 วัน

 

ติดต่อเราโทร : 089-870-9778

janejira.c@craneprofessional.in.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น   ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น   และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น   พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

ข้อ ๑๑ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๐  ในการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ภาคทฤษฎี  มีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ที่อบรม  ดังนี้

 

(๑) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(๒) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย  

(๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัปั้นจั่น  และชนิดของปั้นจั่น  

(๔) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก  ลวดสลิง  โซ่  และอุปกรณ์ยก

(๕) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(๖) ความปลอดภัยในการทํางาน  สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง  และปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  ต้องประกอบด้วย

 

(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๙  ชั่วโมง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ที่อบรม  ดังนี้  

        ( ๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑  

        ( ๑.๒) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น  

        ( ๑.๓) ระบบสัญญาณเตือน  และ  Limit  switch  

        ( ๑.๔) การใช้สัญญาณมือ  

        ( ๑.๕) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย  

        ( ๑.๖) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ  

        ( ๑.๗) การใช้คู่มือการใช้งาน  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

 

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซึ่งต้องมีการ ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถกูต้องและปลอดภัย

 

ข้อ ๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง  รถ  เรือปั้นจั่น  ต้องประกอบด้วย

 

(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี เนื้อหาวชิาที่อบรม  ดังนี้  

        ( ๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑ 

        ( ๑.๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น

        ( ๑.๓) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น  

        ( ๑.๔) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น  

        ( ๑.๕) ระบบสัญญาณเตือนและ  Limit  switch  

        ( ๑.๖) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร  

        ( ๑.๗) การอ่านค่าตารางพิกัดยก  

        ( ๑.๘) การเลือกใช้  และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก  

        ( ๑.๙) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย  

        ( ๑.๑๐) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ  

        ( ๑.๑๑) การใช้คู่มือการใช้งาน  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 

 

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซึ่งต้องมีการ ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถกูต้องและปลอดภัย

 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  ต้องประกอบด้วย

 

(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๙  ชั่วโมง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ที่อบรม  ดังนี้  

         ( ๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑  

         ( ๑.๒) การใช้สัญญาณมือ  

         ( ๑.๓) การเลือกใช้  และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก  

         ( ๑.๔) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย  

         ( ๑.๕) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ

 

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซึ่งต้องมีการ ทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ  การผูก  มัด  การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

ข้อ ๑๕ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  ต้องประกอบด้วย

 

(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๙  ชั่วโมง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ที่อบรม  ดังนี้  

          ( ๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑  

          ( ๑.๒) การใช้สัญญาณมือ  

          ( ๑.๓) วิธีผูก  มัดและการยกเคลื่อนย้าย  

          ( ๑.๔) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ

 

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซึ่งต้องมีการ ทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ําหนักที่จะทําการยกโดยกําหนด ลักษณะรูปร่าง  วัสดุของสิ่งของที่จะยก   

 

ข้อ ๑๖ หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่นต้องมีหัวข้อวิชา และระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ดังต่อไปนี้

(๑) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(๒) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนําผล การสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน

(๓) ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น  กรณีที่นําปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิม มาใช้งาน

1613278542095.jpg

Line ID : janejirachu

91458037_142019660690551_569702496709115
91193304_141717950720722_752026742065358
91449307_142019554023895_758593702393282

เราคือตัวจริงเรื่องการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้ทุกหลักสูตร อ้างอิงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2552